Сборник статей, посвященныйпамяти Феликса Тер Мартиросова

Вторник, Июнь 06, 2023 212

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

Կոչումով հնագետ................................................ 8

Ֆելիքս Տեր-Մարտիրոսովի աշխատությունների ցանկ

Список трудов / List of Papers ............................................................21

Феликс Тер-Мартиросов

Ервандашат .................................................... 33

Левон Абрамян

«Мифы о начале» и проблема первого табу ....................... 55

Հայկ Ավետիսյան, Արսեն Բոբոխյան, Արտակ Գնունի

Դիտողություններ Սյունիքում մ.թ.ա. III–I հազարամյակների

ծիսական լանդշաֆտի ձևավորման վերաբերյալ .................... 64

Анна Хечоян

Способы отображения художественно-образного мышления

в наскальном искусстве ......................................... 80

Արևիկ Պարսամյան

Երվանդաշատի խեցեղենը ըստ 2007 թ. պեղումների նյութերի....... 91

Արմինե Գաբրիելյան

Երվանդաշատի պալատական համալիրի կարասային սրահը ...... 117

Սիմոն Հմայակյան

Քաղաքային գանձատուն-թանգարանը Վանի

թագավորությունում ............................................ 132

David Stronach

Some Possible Sources for the Iconography of the Sasanian

Senmurv in Elite Rhytons of Achaemenid and Parthian Date ......... 137

Արմինե Զոհրաբյան

Սասանյան Իրանի դրամական քաղաքականությունը

Հայաստանում III դարում....................................... 148

Հայկ Հակոբյան

Հին Հայաստանի առնչությունը Միթրային նվիրված

հռոմեական տաճարներին ...................................... 172

Վիկտորյա Վասիլյան

Տիրամոր «Ճանապարհ ցույց տվող»՝ Օդիգիդրիա

պատկերագրական տիպի ծագումը և նրա աղերսները

անտիկ Հայաստանի արվեստում ................................ 207

Philippe Dangles

Aruč, le site fortifié .............................................. 222

Համլետ Պետրոսյան

Աքորու վաղ միջնադարյան տաճարը և նրա քանդակները ......... 232

Լիլիթ Միքայելյան

Քառաթերթ զարդանախշը Հայաստանի վաղքրիստոնեական

քանդակում (անտիկ նախատիպերը և սասանյան զուգահեռները). . 243

Զարուհի Հակոբյան

Հայաստանի վաղ միջնադարյան քառանիստ կոթողների

կենդանագլուխ պատկերները ................................... 267

Անուշ Տեր-Մինասյան

Վաղ միջնադարյան Հայաստանի կենտրոնագմբեթ

եկեղեցիների հորինվածքի և գեղարվեստական կերպարի

ձևավորման գաղափարական առանձնահատկությունները ........ 285

Сейрануш Манукян

Фрески Татева (930 г.) ......................................... 296

Արփինե Ասրյան

Տայքի եկեղեցիների արտաքին հարդարանքի տարրերը

մշակութային փոխառնչությունների լույսի ներքո ................. 326

Դիանա Գրիգորյան

Իշխանության խորհրդանիշը Բագրատունի արքաների

պատկերաքանդակներում....................................... 338

Claude Mutafian

T‘oros Roslin et les mongols...................................... 344

Նազենի Ղարիբյան

Նոր դիտարկումներ Տեղերի վանքի շուրջ ........................ 355

Армен Казарян

К исследованию монастыря Оромос. Три больших зала

верхнего ансамбля ............................................. 378

Екатерина Брусенко

Иконографическая программа обозначения сакрального

пространства в рельефном декоре армянских храмов

XIII – первой половины XIV вв. ................................ 395

Татевик Саргсян

Храм Спасителя в Крыму и его сюжетные рельефы .............. 407

Աննա Լեյլոյան-Եկմալյան

Փարիզի ազգային գրադարանի թիվ 333 ձեռագրի թվագրման

հարցի շուրջ ................................................... 428

Ինեսա Դանիելյան

Մարկոս ավետարանչի դիմանկարը Մոմիկ ծաղկողի

1292 թ. Ավետարանում ......................................... 445

Լուսինե Սարգսյան

Բուխարեստի Ակադեմիայի գրադարանի հայերեն Շարակնոցը .... 457

Մարիամ Վարդանյան

Հայկական եկեղեցական սկիհների և Բուխարեստի

հայոց Սրբոց Հրեշտակապետաց եկեղեցու թանգարանի

արծաթե սկիհների մասին....................................... 485

Նելլի Սմբատյան

Հայկական եկեղեցական սաղավարտների և վակասների

գեղարվեստական նկարագիրը .................................. 499

Լիլիթ Կարապետյան

Էջմիածնի Մայր տաճարի զանգակատան քանդակային

հարդարանքը .................................................. 514

Իվեթ Թաջարյան

Մատենադարանի «Շահնամեն» (թիվ 535) որպես ղաջարական

արվեստի նմուշ ................................................ 523

Լևոն Չուգասզյան

Սմբատ Տեր-Կյուրեղյանի կյանքի համառոտ

ուրվագիծն և արվեստը ......................................... 532

Сатеник Варданян

Вклад Геворга Башинджагяна в тбилисскую армянскую

кафедральную церковь Сурб Аствацацин (Сурб Геворг) ......... 552

Մարինե Հովհաննիսյան

Մոդեռնը Ալեքսանդրապոլի ճարտարապետությունում ........... 559

Շուշանիկ Զոհրաբյան

Մարդկային կերպարանքի և տարածության հարաբերությունը

Վարդգես Սուրենյանցի նկարներում............................. 572

Լիլիթ Պիպոյան

Գլխատունը որպես հայկական ավանդական բնակարանի

հիմնական տեսակ.............................................. 586

Ингуна Курценс

Особенности ассоциативно-символической образности

в армянском изобразительном искусстве

1960-х — 1970-х годов .......................................... 603

Լիլիթ Սարգսյան

«Ձնհալը», «ազգայինը» եվ հայ գեղանկարչությունը ............... 622

Լիլիթ Խաչատրյան

Դիմանկարը Հովհաննես Ասատրյանի արվեստում ................ 639

Հապավումներ / Сокращения / Abbreviations..................... 650

 

Չափը՝ 70x100, 1/16: Ծավալը՝ 41 տպ. մամուլ:

Թուղթը օֆսեթ: Տպաքանակը՝ 300 օրինակ

Տպագրվել է «ՎԷԼԱՍ ՊՐԻՆՏ» տպարանում

ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 12

ПОДДЕРЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАШ САЙТ
С Вашей помощью он станет более полезным и информативным.

 Помощь проекту
Читайте еще

Блог Татевик Саргсян